Regulamin Warsztatów Tanecznych Worship Style

 
§1 BEZPIECZEŃSTWO
 1. Zapisując się na warsztaty Worship Style, uczestnik oświadcza, iż posiada pełną zdolność do udziału w zajęciach tanecznych/warsztatach (brak przeciwwskazań lekarskich ani zdrowotnych).
 2. Uczestnicy warsztatów/zajęć mogą zawrzeć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Worship Style nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.  Worship Style nie ponosi odpowiedzialności:
a) za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje uczestników zajęć powstałe z winy Uczestników (Uczestnicy po ukończeniu 13 roku życia),
b) za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje małoletnich  uczestników zajęć, które zaistniały podczas sprawowania odpowiedniego nadzoru przez prowadzącego zajęcia.
 1. Na zajęcia taneczne/warsztaty można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Uczestnika z sali. Uczestnik po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia. Opłata za zajęcia, z których Uczestnik został wyproszony za brak obuwia na zmianę nie jest zwracana.
 2. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój. Na warsztatach/zajęciach obowiązuje schludny i godny strój sportowy. Worship Style zastrzega sobie prawo do wyproszenia z sali osób nieprzygotowanych do zajęć/warsztatów. 
 3. Uczestnik jest zobowiązany do zabezpieczenia swoich rzeczy w zamykanych szafkach w miejscach oznaczonych jako szatnia. W przypadku braku możliwości skorzystania z szafek, Uczestnik jest zobowiązany do pozostawienia rzeczy w sali odbywania zajęć/warsztatów w miejscu wskazanym przez Instruktora.
 4. Uczestnicy zajęć tanecznych/warsztatów są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.
 5. Zaleca się, aby Uczestnik skontrolował uprzednio swój stan zdrowia przed wzięciem udziału w warsztatach.
 6. Uczestnik warsztatów/zajęć zobowiązany jest, by informować instruktora o ewentualnych kontuzjach, chorobach i innych przypadłościach, które mogą spowodować ograniczenia ruchowe, przed rozpoczęciem Warsztatów.
 
§2 ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku, w razie jego utrwalenia na warsztatach lub zajęciach w celach informacyjno - promocyjnych Worship Style oraz jako materiał pamiątkowy [Worship Style dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób biorących udział w zajęciach lub warsztatach]. Zgoda obejmuje utrwalanie (w szczególności w formie audiowizualnej i wizualnej), obróbkę, zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnie aktualnie technikami i metodami oraz wykorzystanie, rozpowszechnianie i publikowanie wizerunku, także wraz z wizerunkami innych osób, na wszelkich możliwych polach eksploatacji, w szczególności na płytach CD i DVD, w sieci Internet rozpowszechnianie poprzez media strumieniowe, web casting, simulcasting, live streaming; a także przeprowadzanie prezentacji publicznej oraz przechowywanie, zapisywanie i/lub odtwarzanie w pamięci pendrive’ów, iPadów, komputerów, smartfonów lub w chmurze obliczeniowej („Cloud computing”) lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet i/lub baz danych), w tym upublicznianie w sieci Internet (także poprzez portale społecznościowe), w szczególności poprzez wykorzystywanie i/lub zapisywanie na stronach www.
 
§3 KOPIOWANIE I UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW
 1. Worship Style nie wyraża zgody na kopiowanie, publikowanie i udostępnianie materiałów warsztatowych/ z zajęć w Internecie lub wypożyczanie osobom nie będącym uczestnikami warsztatów/zajęć.
 2. Worship Style nie wyraża zgody na rozpowszechnianie choreografii tanecznych z warsztatów/ zajęć, ani na publikowanie wykorzystywanych ćwiczeń i muzyki w jakiejkolwiek formie – zarówno pisemnej jak i elektronicznej - w Internecie.
 3. Majątkowe prawa autorskie do układów tanecznych lub utworów stworzonych przez Worship Style należą do Worship Style. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żaden z utworów w całości jak i zaprezentowany na warsztatach/zajęciach nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Worship Style. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Worship Style z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
 4. Materiały warsztatowe lub z zajęć (m.in. konspekty zajęć, płyty CD, filmiki instruktażowe) mają służyć uczestnikom do codziennego uwielbienia Boga, zatem mogą być wykorzystywane tylko na własny użytek. Kopiowanie płyt CD lub innych materiałów bez zgody autorów jest niezgodne z obowiązującym prawem i podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2.
 5. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów warsztatowych/ z zajęć w celach komercyjnych wymaga zgody Worship Style.
 6. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek kursów, rekolekcji i warsztatów, w tym szkoleniowych rad pedagogicznych, a także innej działalności komercyjnej z wykorzystaniem materiałów z warsztatów/ zajęć Worship Style.