Regulamin zajęć formacyjnych 2020/21


§1 Wstęp

 1.  Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

  1. Regulamin - niniejszy dokument
  2. ART - Akademia Rozwoju Talentów
  3. Rok formacyjny - okres od października do czerwca
  4. Kandydat - osoba ubiegająca się o udział w zajęciach ART
  5. Uczestnik - osoba, która formalnie została przyjęta na dowolne zajęcia w ART
  6. Organizator - Fundacja SMS z Nieba z siedzibą w Koszalinie przy ul. Chrobrego 7. REGON: 321424220, NIP: 6692520108, KRS: 000047521
  7. Prowadzący - osoba prowadząca zajęcia

 2. ART oferuje zajęcia formacyjne oparte na Słowie Bożym i nauczaniu Kościoła Katolickiego.
 3. Zajęcia przeznaczone są dla osób dorosłych 

 

§2 Procedura rekrutacji

Aby zostać uczestnikiem formacji Akademii Rozwoju Talentów należy przejść przez następujące etapy:

 1. Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie www.rozwijajtalenty.pl odpowiedni dla wybranego miasta formacji.
 2. Pracownik biura ART przesyła Kandydatowi deklarację uczestnictwa
 3. Kandydat drukuje deklarację, wypełnia ją, podpisuje, skanuje lub fotografuje i odsyła mailem na adres biura ART
 4. Kandydat wpłaca kaucje lub/i opłaty - zależnie od wybranych kierunków
 5. Pracownik biura ART po otrzymaniu deklaracji oraz wpłat, potwierdza przyjęcie na zajęcia formacyjne i tym samym Kandydat uzyskuje statut Uczestnika 

 

§3 Terminy i lokalizacja zajęć

 1. Terminy zostają podane na stronie wraz z otwarciem zapisów dla poszczególnych miast.
 2. Zajęcia odbywać się będą na comiesięcznych zjazdach
 3. Lokalizacja podana jest na stronie zapisów konkretnego miasta.
 4. Może być ona w wyjątkowych sytuacjach zmieniona. Mowa o przypadkach, w których z przyczyn niezależnych od Organizatora (Fundacji) nie będzie możliwe skorzystanie z w.w. obiektu.

 

§4 Odpłatność

 1. Zajęcia w ART w zdecydowanej większości są darmowe, ale obowiązuje wpłata kaucji.
  Lista zajęć darmowych:
  1. Formacja Kobiet
  2. Formacja Mężczyzn
  3. Posługa Modlitwy Charyzmatycznej
  4. Szkoła Modlitwy
  5. Słuchanie Boga
  6. Formacja Ewangelizatorów
  7. Posługa Słowa
  8. Biblijny Kurs Finansowy
  9. Formacja małżeństw
  10. Zarządcy Bożych Dóbr;
 2. Zajęcia odpłatne:
  1. Warsztaty Modlitwy Uwielbienia – opłata podana dla każdego miasta

 

§5 Kaucje

 1. Wszystkie zajęcia darmowe objęte są kaucją w wysokości 100zł - 200zł (zależne od miasta). Oznacza to, że Uczestnik wpłaca kaucję, którą może odzyskać pod warunkiem odpowiedniej frekwencji w roku formacyjnym oraz po oddaniu wszystkich prac domowych.
 2. Uczestnik wpłaca kaucję przed pierwszymi zajęciami danego roku formacyjnego.
 3. Obowiązuje jedna kaucja niezależnie od ilości wybranych kierunków podczas jednego roku formacyjnego. Wyjątek stanowi Biblijny Kurs Finansowy - na który trzeba wpłacić osobną kaucję.
  • Przykład 1. Uczestnik zapisuje się na Formację Kobiet, Szkołę Modlitwy i Posługę Modlitwy Charyzmatycznej - należy wpłacić tylko jedną kaucję.
  • Przykład 2. Uczestnik zapisuje się na Ewangelizatorów, Posługę Słowa i Biblijny Kurs Finansowy - należy wpłacić dwie kaucje, jedną za Ewangelizatorów i Posługę Słowa, a drugą za Biblijny Kurs Finansowy
  • Przykład: Stanisław zapisał się na zajęcia dla Liderów, a Tomasz zapisał się na Szkołę Modlitwy oraz Ewangelizatorów. Obydwoje zdecydowali się pojechać na inne rekolekcje zamiast przyjechać na zajęcia i byli nieobecni na jednym zjeździe. Tomasz był nieobecny na jednych zajęciach więc stracił 100zł kaucji. Stanisław był nieobecny na dwóch zajęciach (Szkoła Modlitwy i Ewangelizatorzy) więc traci od razu 200zł kaucji.
 4. Zwrot kaucji
  1. Kaucja zostaje zwrócona gotówką na ostatnich zajęciach roku formacyjnego. 
  2. Kaucja nie zostaje zwrócona w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach niezależnie od etapu na którym Uczestnik rezygnuje.
 5. Wysokość zwrotu kaucji zależna jest przede wszystkim od frekwencji lub gdy nie zostaną oddane prace domowe w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.
  • zwrot 100% kaucji - w przypadku 100% frekwencji i 100% oddanych prac domowych
  • zwrot 50% kaucji - w przypadku 1 nieobecności i 50% oddanych prac domowych
  • brak zwrotu - dla dwóch lub więcej nieobecności i brak oddanych prac domowych
 6. Sposób naliczania nieobecności
  Podstawą jest obliczenie na ilu zajęciach w roku Uczestnik był nieobecny. Nie liczy się ilość zjazdów, ale ilość jednostkowych zajęć.
  UWAGA: każde spóźnienie powyżej 10 minut traktowane jest jak nieobecność.
  • Przykład 1. Uczestnik zapisał się na Ewangelizatorów i Posługę Słowa. Wpłacił na rzecz tych zajęć jedną kaucję i był nieobecny na trzecim zjeździe. Oznacza to, że jedną nieobecność miał na zajęciach dla Ewangelizatorów, a drugą na Posłudze Słowa. Tak więc następuje utrata całej kaucji.
  • Przykład 2. Uczestnik zapisał się na Zarządców Dóbr Bożych, nie było go na jednym zjeździe więc ma tylko jedną nieobecność na jedyny wybranych przez siebie zajęciach. Otrzymuje zwrot 50% kaucji, czyli 100zł. 
  • Przykład 3. Uczestnik zapisał się na Ewangelizatorów, Posługę Słowa i Zarządców Dóbr Bożych (trzy kierunki). Na jednym ze zjazdów Uczestnik się spóźnia i jest nieobecny na zajęciach Ewangelizatorów, ale jest obecny na pozostałych. W takim wypadku mamy jedną nieobecność, zatem następuje utrata połowy kaucji.
 7. Honorujemy pisemne zaświadczenia lekarskie (takie jak dla pracodawcy) – jako usprawiedliwienie nieobecności, w takim wypadku kaucja nie jest utracona. Nie usprawiedliwiamy nieobecności, jeśli ktoś był na uczelni, na pielgrzymce, posługiwał na rekolekcjach etc.
 8. Dodatkowe warunki dot. kaucji dla Biblijnego Kursu Finansowego – oprócz frekwencji brane jest pod uwagę przygotowanie Uczestnika do zajęć.
  Ze względu na specyfikę tego kursu, kaucję można utracić również w wyniku przyjścia nieprzygotowanym na zajęcia. Jedno nieprzygotowanie powoduje taki sam efekt jak jednorazowa nieobecność, tj. utratę połowy kaucji.

 

§6 Podręczniki

 1. Do uczestnictwa w niektórych zajęciach wymagany jest zakup podręczników lub pakietów edukacyjnych. Są to:
  • Formacja Kobiet rok I - podręcznik 35zł
  • Formacja Kobiet rok II - podręcznik 50zł
  • Zarządcy Dóbr Bożych rok I - podręcznik 50zł
  • Zarządcy Dóbr Bożych rok II - podręcznik 50zł
  • Zarządcy Dóbr Bożych rok III – cena zostanie podana gdy podręcznik zostanie wydany (przed rozpoczęciem roku formacyjnego)
  • Biblijny Kurs Finansowy - pakiet materiałów ok. 100zł – zakup we własnym zakresie po potwierdzeniu przez osobę prowadzącą

§7 Postanowienia końcowe

W przypadku nawrotu pandemii (lub jakichkolwiek zaleceń rządu w związku z zajęciami stacjonarnymi) Zarząd ART zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową. Zajęcia będą wtedy odbywać się on-line lub będą nagrywane.

Akademia Rozwoju Talentów

prowadzona jest przez Fundację SMS z Nieba

ul. Chrobrego 7, 75-063 Koszalin

REGON: 321424220
NIP: 6692520108
KRS: 0000475218

www.smsznieba.pl

Kontakt

Sekretariat: pon - pt, godz. 15-20