Regulamin zajęć formacyjnych w Warszawie 2019/20


§1 Wstęp

 1.  Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

  1. Regulamin - niniejszy dokument
  2. ART - Akademia Rozwoju Talentów
  3. Rok formacyjny - okres od 11.10.2019 do 14.06.2020
  4. Kandydat - osoba ubiegająca się o udział w zajęciach ART
  5. Uczestnik - osoba, która formalnie została przyjęta na dowolne zajęcia w ART
  6. Organizator - Fundacja SMS z Nieba z siedzibą w Koszalinie przy ul. Chrobrego 7. REGON: 321424220, NIP: 6692520108, KRS: 000047521
  7. Prowadzący - osoba prowadząca zajęcia

 2. ART oferuje zajęcia formacyjne oparte na Słowie Bożym i nauczaniu Kościoła Katolickiego.
 3. Zajęcia przeznaczone są dla osób dorosłych 

 

§2 Procedura rekrutacji

Aby zostać uczestnikiem formacji Akademii Rozwoju Talentów należy przejść przez następujące etapy:

 1. Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie www.rozwijajtalenty.pl
 2. Pracownik biura ART przesyła Kandydatowi deklarację uczestnictwa
 3. Kandydat drukuje deklarację, wypełnia ją, podpisuje, skanuje lub fotografuje i odsyła mailem na adres biura ART
 4. Kandydat wpłaca kaucje lub/i opłaty - zależnie od wybranych kierunków
 5. Pracownik biura ART po otrzymaniu deklaracji oraz wpłat, potwierdza przyjęcie na zajęcia formacyjne i tym samym Kandydat uzyskuje statut Uczestnika 

 

§3 Terminy i lokalizacja zajęć

 1. Terminy
  Zajęcia odbywać się będą na comiesięcznych zjazdach w terminach:
  • 11-13 października 2019
  • 08-10 listopada 2019
  • 06-08 grudnia 2019
  • 10-12 stycznia 2020
  • 07-09 lutego 2020
  • 06-08 marca 2020
  • 03-05 kwietnia 2020
  • 08-10 maja 2020
  • 12-14 czerwca 2020
 2. Lokalizacja
  1. Zajęcia odbywają się w salach szkoły przy ul. Ratuszowej 13, 03-450 Warszawa
  2. Lokalizacja może być w wyjątkowych sytuacjach zmieniona. Mowa o przypadkach, w których z przyczyn niezależnych od Organizatora (Fundacji) nie będzie możliwe skorzystanie z w.w. obiektu.

 

§4 Odpłatność

 1. Zajęcia w ART w zdecydowanej większości są darmowe.
 2. Lista zajęć darmowych:
  1. Formacja Kobiet
  2. Formacja Mężczyzn
  3. Posługa Modlitwy Charyzmatycznej
  4. Szkoła Modlitwy
  5. Słuchanie Boga
  6. Formacja Ewangelizatorów
  7. Zarządcy Dóbr Bożych
  8. Posługa Słowa
  9. Biblijny Kurs Finansowy
 3. Zajęcia odpłatne:
  1. Formacja Muzyków Uwielbienia - 450zł / 1os / 1 rok formacyjny

 

§5 Kaucje

 1. Wszystkie zajęcia darmowe objęte są kaucją w wysokości 200zł. Oznacza to, że Uczestnik wpłaca kaucję, którą może odzyskać pod warunkiem odpowiedniej frekwencji w roku formacyjnym.
 2. Uczestnik wpłaca kaucję przed pierwszymi zajęciami danego roku formacyjnego.
 3. Obowiązuje jedna kaucja niezależnie od ilości wybranych kierunków podczas jednego roku formacyjnego. Wyjątek stanowi Biblijny Kurs Finansowy - który na który trzeba wpłacić osobną kaucję.
  • Przykład 1. Uczestnik zapisuje się na Formację Kobiet, Szkołę Modlitwy i Posługę Modlitwy Charyzmatycznej - należy wpłacić tylko jedną kaucję.
  • Przykład 2. Uczestnik zapisuje się na Ewangelizatorów, Posługę Słowa i Biblijny Kurs Finansowy - należy wpłacić dwie kaucje, jedną za Ewangelizatorów i Posługę Słowa, a drugą za Biblijny Kurs Finansowy
  • Przykład: Stanisław zapisał się na zajęcia dla Liderów, a Tomasz zapisał się na Szkołę Modlitwy oraz Ewangelizatorów. Obydwoje zdecydowali się pojechać na inne rekolekcje zamiast przyjechać na zajęcia i byli nieobecni na jednym zjeździe. Tomasz był nieobecny na jednych zajęciach więc stracił 100zł kaucji. Stanisław był nieobecny na dwóch zajęciach (Szkoła Modlitwy i Ewangelizatorzy) więc traci od razu 200zł kaucji.
 4. Zwrot kaucji
  1. Kaucja zostaje zwrócona gotówką na ostatnich zajęciach roku formacyjnego. W przypadku utraty kaucji lub jej części, Uczestnik otrzyma paragon fiskalny na utraconą kwotę kaucji.
  2. Kaucja nie zostaje zwrócona w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach niezależnie od etapu na którym Uczestnik rezygnuje.
 5. Wysokość zwrotu kaucji zależna jest od frekwencji.
  • zwrot 100% kaucji - w przypadku 100% frekwencji
  • zwrot 50% kaucji - w przypadku 1 nieobecności
  • brak zwrotu - dla dwóch lub więcej nieobecności
 6. Sposób naliczania nieobecności
  Podstawą jest obliczenie na ilu zajęciach w roku Uczestnik był nieobecny. Nie liczy się ilość zjazdów, ale ilość jednostkowych zajęć.
  UWAGA: każde spóźnienie powyżej 10 minut traktowane jest jak nieobecność.
  • Przykład 1. Uczestnik zapisał się na Ewangelizatorów i Posługę Słowa. Wpłacił na rzecz tych zajęć jedną kaucję i był nieobecny na trzecim zjeździe. Oznacza to, że jedną nieobecność miał na zajęciach dla Ewangelizatorów, a drugą na Posłudze Słowa. Tak więc następuje utrata całej kaucji.
  • Przykład 2. Uczestnik zapisał się na Zarządców Dóbr Bożych, nie było go na jednym zjeździe więc ma tylko jedną nieobecność na jedyny wybranych przez siebie zajęciach. Otrzymuje zwrot 50% kaucji, czyli 100zł. 
  • Przykład 3. Uczestnik zapisał się na Ewangelizatorów, Posługę Słowa i Zarządców Dóbr Bożych (trzy kierunki). Na jednym ze zjazdów Uczestnik się spóźnia i jest nieobecny na zajęciach Ewangelizatorów, ale jest obecny na pozostałych. W takim wypadku mamy jedną nieobecność, zatem następuje utrata połowy kaucji.
 7. Honorujemy pisemne zaświadczenia lekarskie (takie jak dla pracodawcy) – jako usprawiedliwienie nieobecności, w takim wypadku kaucja nie jest utracona. Nie usprawiedliwiamy nieobecności, jeśli ktoś był na uczelni, na pielgrzymce, posługiwał na rekolekcjach etc.
 8. Dodatkowe warunki dot. kaucji dla Biblijnego Kursu Finansowego
  Ze względu na specyfikę tego kursu, kaucję można utracić również w wyniku przyjścia nieprzygotowanym na zajęcia. Jedno nieprzygotowanie powoduje taki sam efekt jak jednorazowa nieobecność, tj utratę połowy kaucji.

 

§6 Podręczniki

 1. Do uczestnictwa w niektórych zajęciach wymagany jest zakup podręczników lub pakietów edukacyjnych. Są to:
  • Formacja Kobiet rok I - podręcznik 35zł
  • Formacja Kobiet rok II - podręcznik 50zł
  • Zarządcy Dóbr Bożych rok I - podręcznik 50zł
  • Zarządcy Dóbr Bożych rok II - podręcznik 50zł
  • Biblijny Kurs Finansowy - pakiet materiałów ok. 100zł