fbpx

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji 2022/23


§1 Wstęp

 1.  Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

  1. Regulamin - niniejszy dokument
  2. ART - Akademia Rozwoju Talentów
  3. Rok formacyjny - okres od października do czerwca
  4. Kandydat - osoba ubiegająca się o udział w zajęciach ART
  5. Uczestnik - osoba, która formalnie została przyjęta na dowolne zajęcia w ART
  6. Organizator - Fundacja SMS z Nieba z siedzibą w Koszalinie przy ul. Chrobrego 7. REGON: 321424220, NIP: 6692520108, KRS: 000047521
  7. Prowadzący - osoba prowadząca zajęcia

 2. ART oferuje zajęcia formacyjne oparte na Słowie Bożym i nauczaniu Kościoła Katolickiego.
 3. Zajęcia przeznaczone są dla osób dorosłych 

 

§2 Procedura rekrutacji

Aby zostać uczestnikiem formacji Akademii Rozwoju Talentów należy przejść przez następujące etapy:

 1. Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie www.rozwijajtalenty.pl odpowiedni dla wybranego miasta formacji.
 2. Pracownik biura ART przesyła Kandydatowi deklarację uczestnictwa.
 3. Kandydat drukuje deklarację, wypełnia ją, podpisuje, skanuje lub fotografuje i odsyła mailem na adres biura ART
 4. Kandydat wpłaca kaucje lub/i opłaty - zależnie od wybranych kierunków
 5. Pracownik biura ART po otrzymaniu deklaracji oraz wpłat, potwierdza przyjęcie na zajęcia formacyjne i tym samym Kandydat uzyskuje statut Uczestnika 

 

§3 Terminy i lokalizacja zajęć

 1. Terminy zostają podane na stronie wraz z otwarciem zapisów dla poszczególnych miast.
 2. Zajęcia odbywać się będą na comiesięcznych zjazdach
 3. Lokalizacja podana jest na stronie zapisów konkretnego miasta.
 4. Może być ona w wyjątkowych sytuacjach zmieniona. Mowa o przypadkach, w których z przyczyn niezależnych od Organizatora (Fundacji) nie będzie możliwe skorzystanie z w.w. obiektu.

 

§4 Odpłatność

 1. Zajęcia w ART są darmowe lub płatne dobrowolnie. Uczestnik wybiera sposób uczestniczenia:
  1. UDZIAŁ DARMOWY - z kaucją zwrotną
   Formacja za darmo jest pod warunkami, takimi jak odpowiednia frekwencja i przygotowanie do zajęć (odrobione prace domowe, praca z podręcznikiem jeśli jest). 
   Wysokość kaucji: 200 zł za pierwszy kierunek, 100 zł za każdy kolejny.
   UWAGA: W formularzu zapisów może być podana inna niż w Regulaminie kwota dla konkretnej edycji zajęć formacyjnych.

   Uczestnik może odzyskać kaucję na koniec roku formacyjnego na następujących zasadach:
   • zwrot 100% kaucji, gdy nie opuścisz żadnych zajęć
   • zwrot 50% kaucji, gdy opuścisz tylko jedne zajęcia
   • utrata całą kaucję w przypadku dwóch nieobecności
   • 3 spóźnienia dłuższe niż 5 minut liczą się jako jedna nieobecność
   • 2 nieprzygotowania do zajęć liczą się jak jedna nieobecność
   • nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim nie powoduje utraty kaucji
  2. UDZIAŁ ODPŁATNY - bez kaucji
   Roczny rok formacyjny objęty jest jednorazową opłatą przed rozpoczęciem formacji. Opłata dotyczy każdego kierunku osobno.

 

§5 Kaucje

UWAGA: W formularzu zapisów może być podana inna niż w Regulaminie kwota dla konkretnej edycji zajęć formacyjnych.

  1. 200zł za pierwsze zajęcia
  2. 100zł za każde kolejne zajęcia.
   Przykład 1. Uczestnik zapisuje się na Formację Kobiet. Kaucja wynosi 200zł.
   Przykład 2. Uczestnik zapisuje się na Ewangelizatorów, Posługę Słowa. Kaucja wynosi 300 zł (200+100)
   Przykład 3. Uczestnik zapisuje się na 4 dowolne zajęcia. Kaucja wynosi 500 zł (200zł za pierwsze i 100 za każde kolejne).
 1. Uczestnik wpłaca kaucję, którą może odzyskać pod warunkiem odpowiedniej frekwencji w roku formacyjnym oraz po oddaniu wszystkich prac domowych.
 2. Uczestnik wpłaca kaucję przed pierwszymi zajęciami danego roku formacyjnego.
 3. Zwrot kaucji
  1. Kaucja zostaje zwrócona gotówką na ostatnich zajęciach roku formacyjnego. 
  2. Kaucja nie zostaje zwrócona w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach niezależnie od etapu na którym Uczestnik rezygnuje.
 4. Wysokość zwrotu kaucji zależna jest przede wszystkim od frekwencji lub gdy nie zostaną oddane prace domowe w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.
  • zwrot 100% kaucji - w przypadku 100% frekwencji i 100% oddanych prac domowych
  • zwrot 50% kaucji - w przypadku 1 nieobecności i 50% oddanych prac domowych
  • brak zwrotu - dla dwóch lub więcej nieobecności i brak oddanych prac domowych
 5. Sposób naliczania nieobecności
  Podstawą jest obliczenie na ilu zajęciach w roku Uczestnik był nieobecny. Nie liczy się ilość zjazdów, ale ilość jednostkowych zajęć.
  UWAGA: każde spóźnienie powyżej 10 minut traktowane jest jak nieobecność.
 6. Honorujemy pisemne zaświadczenia lekarskie (takie jak dla pracodawcy) – jako usprawiedliwienie nieobecności, w takim wypadku kaucja nie jest utracona. Nie usprawiedliwiamy nieobecności, jeśli ktoś był na uczelni, na pielgrzymce, posługiwał na rekolekcjach etc.
 7. Dodatkowe warunki dot. kaucji dla Biblijnego Kursu Finansowego – oprócz frekwencji brane jest pod uwagę przygotowanie Uczestnika do zajęć.
  Ze względu na specyfikę tego kursu, kaucję można utracić również w wyniku przyjścia nieprzygotowanym na zajęcia. Jedno nieprzygotowanie powoduje taki sam efekt jak jednorazowa nieobecność, tj. utratę połowy kaucji.

 

§6 Podręczniki

 1. Do uczestnictwa w niektórych zajęciach wymagany jest zakup podręczników lub pakietów edukacyjnych. Są to:
  • Formacja Kobiet poziom I - podręcznik 50zł
  • Formacja Kobiet poziom II - podręcznik 35 zł
  • Formacja Kobiet poziom III - podręcznik 50 zł
  • Formacja Kobiet poziom IV - podręcznik 50 zł
  • Zarządcy Dóbr Bożych poziom I - podręcznik 50 zł
  • Zarządcy Dóbr Bożych poziom II - podręcznik 50 zł
  • Zarządcy Dóbr Bożych poziom III – podręcznik 50 zł
  • Biblijny Kurs Finansowy - pakiet materiałów ok. 50zł

§7 Postanowienia końcowe

W przypadku nawrotu pandemii (lub jakichkolwiek zaleceń rządu w związku z zajęciami stacjonarnymi) Zarząd ART zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową. Zajęcia będą wtedy odbywać się on-line lub będą nagrywane.

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji 2023/24 dla rocznych kursów formacyjnych


§1 Wstęp

 1.  Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

  1. Regulamin - niniejszy dokument
  2. ART - Akademia Rozwoju Talentów
  3. Rok formacyjny - okres od października do czerwca
  4. Kandydat - osoba ubiegająca się o udział w zajęciach ART
  5. Uczestnik - osoba, która formalnie została przyjęta na dowolne zajęcia w ART
  6. Organizator - Fundacja SMS z Nieba z siedzibą w Koszalinie przy ul. Chrobrego 7. REGON: 321424220, NIP: 6692520108, KRS: 000047521
  7. Prowadzący - osoba prowadząca zajęcia

 2. ART oferuje zajęcia formacyjne oparte na Słowie Bożym i nauczaniu Kościoła Katolickiego.
 3. Zajęcia przeznaczone są dla osób dorosłych 

 

§2 Procedura rekrutacji

Aby zostać uczestnikiem formacji Akademii Rozwoju Talentów należy przejść przez następujące etapy:

 1. Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie www.rozwijajtalenty.pl odpowiedni dla wybranego miasta formacji.
 2. Pracownik biura ART przesyła Kandydatowi deklarację uczestnictwa.
 3. Kandydat drukuje deklarację, wypełnia ją, podpisuje, skanuje lub fotografuje i odsyła mailem na adres biura ART
 4. Kandydat wpłaca kaucje lub/i opłaty - zależnie od wybranych kierunków
 5. Pracownik biura ART po otrzymaniu deklaracji oraz wpłat, potwierdza przyjęcie na zajęcia formacyjne i tym samym Kandydat uzyskuje statut Uczestnika 

 

§3 Terminy i lokalizacja zajęć

 1. Terminy zostają podane na stronie wraz z otwarciem zapisów dla poszczególnych miast.
 2. Zajęcia odbywać się będą na comiesięcznych zjazdach
 3. Lokalizacja podana jest na stronie zapisów konkretnego miasta.
 4. Może być ona w wyjątkowych sytuacjach zmieniona. Mowa o przypadkach, w których z przyczyn niezależnych od Organizatora (Fundacji) nie będzie możliwe skorzystanie z w.w. obiektu.

 

§4 Odpłatność

 1. Zajęcia w ART są darmowe lub płatne dobrowolnie. Uczestnik wybiera sposób uczestniczenia:
  1. UDZIAŁ DARMOWY - z kaucją zwrotną
   Formacja za darmo jest pod warunkami, takimi jak odpowiednia frekwencja i przygotowanie do zajęć (odrobione prace domowe, praca z podręcznikiem jeśli jest). 
   Wysokość 150 zł za każdy kolejny.
   UWAGA: W formularzu zapisów może być podana inna niż w Regulaminie kwota dla konkretnej edycji zajęć formacyjnych.

   Uczestnik może odzyskać kaucję na koniec roku formacyjnego na następujących zasadach:
   • zwrot 100% kaucji, gdy nie opuścisz żadnych zajęć
   • zwrot 50% kaucji, gdy opuścisz tylko jedne zajęcia
   • utrata całą kaucję w przypadku dwóch nieobecności
   • 3 spóźnienia niedłuższe niż 10 minut liczą się jako jedna nieobecność
   • spóźnienie dłuższe niż 10 minut - liczy się jako nieobecność
   • 2 nieprzygotowania do zajęć liczą się jak jedna nieobecność
   • nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim nie powoduje utraty kaucji
  2. UDZIAŁ ODPŁATNY - bez kaucji
   Rok formacyjny objęty jest jednorazową opłatą przed rozpoczęciem formacji. Opłata dotyczy każdego kierunku osobno.
  3. W przypadku rezygnacju Uczestnika po terminie pierwszych zajęć, opłata nie zostanie zwrócona.

 

§5 Kaucje

UWAGA: W formularzu zapisów może być podana inna niż w Regulaminie kwota dla konkretnej edycji zajęć formacyjnych.

  1. Kaucja wynosi 150zł za każdy kurs na który Uczestnik się zapisuj.
   Przykład 1. Uczestnik zapisuje się na Formację Kobiet. Kaucja wynosi 150zł.
   Przykład 2. Uczestnik zapisuje się na Ewangelizatorów i Biblijny Kurs Finansowy. Kaucja wynosi 300 zł (2x150zł).
   Przykład 3. Uczestnik zapisuje się na 4 dowolne zajęcia. Kaucja wynosi 600 zł (4x150zł).
 1. Uczestnik wpłaca kaucję, którą może odzyskać pod warunkiem odpowiedniej frekwencji w roku formacyjnym oraz po oddaniu wszystkich prac domowych.
 2. Uczestnik wpłaca kaucję przed pierwszymi zajęciami danego roku formacyjnego.
 3. Zwrot kaucji
  1. Kaucja zostaje zwrócona gotówką na ostatnich zajęciach roku formacyjnego. 
  2. Kaucja nie zostaje zwrócona w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach niezależnie od etapu na którym Uczestnik rezygnuje.
 4. Wysokość zwrotu kaucji zależna jest przede wszystkim od frekwencji lub gdy nie zostaną oddane prace domowe w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.
  • zwrot 100% kaucji - w przypadku 100% frekwencji i 100% oddanych prac domowych
  • zwrot 50% kaucji - w przypadku 1 nieobecności i 50% oddanych prac domowych
  • brak zwrotu - dla dwóch lub więcej nieobecności i brak oddanych prac domowych
 5. Sposób naliczania nieobecności
  Podstawą jest obliczenie na ilu zajęciach w roku Uczestnik był nieobecny. Nie liczy się ilość zjazdów, ale ilość jednostkowych zajęć.
  UWAGA: każde spóźnienie powyżej 15 minut traktowane jest jak nieobecność.
 6. Honorujemy pisemne zaświadczenia lekarskie (takie jak dla pracodawcy) – jako usprawiedliwienie nieobecności, w takim wypadku kaucja nie jest utracona. Nie usprawiedliwiamy nieobecności, jeśli ktoś był na uczelni, na pielgrzymce, posługiwał na rekolekcjach etc.
 7. Dodatkowe warunki dot. kaucji dla Biblijnego Kursu Finansowego – oprócz frekwencji brane jest pod uwagę przygotowanie Uczestnika do zajęć.
  Ze względu na specyfikę tego kursu, kaucję można utracić również w wyniku przyjścia nieprzygotowanym na zajęcia. Jedno nieprzygotowanie powoduje taki sam efekt jak jednorazowa nieobecność, tj. utratę połowy kaucji.

 

§6 Podręczniki

 1. Do uczestnictwa w niektórych zajęciach wymagany jest zakup podręczników lub pakietów edukacyjnych. Są to:
  • Formacja Kobiet poziom I - podręcznik 50zł
  • Formacja Kobiet poziom II - podręcznik 35 zł
  • Formacja Kobiet poziom III - podręcznik 50 zł
  • Formacja Kobiet poziom IV - podręcznik 50 zł
  • Zarządcy Dóbr Bożych poziom I - podręcznik 50 zł
  • Zarządcy Dóbr Bożych poziom II - podręcznik 50 zł
  • Zarządcy Dóbr Bożych poziom III – podręcznik 50 zł
  • Biblijny Kurs Finansowy - pakiet materiałów ok. 50zł

§7 Postanowienia końcowe

W przypadku nawrotu pandemii (lub jakichkolwiek zaleceń rządu w związku z zajęciami stacjonarnymi) Zarząd ART zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową. Zajęcia będą wtedy odbywać się on-line lub będą nagrywane.

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Operatorem strony internetowej www.RozwijajTalenty.pl jest  FUNDACJA SMS Z NIEBA, ul. Chrobrego 7, 75-063 Koszalin, KRS 0000475218, REGON 321424220, NIP 6692520108   zwana dalej Fundacją.
 2. Fundacja, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych;
 3. Fundacja nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych:
  • podmiotom współpracującym z Fundacją w związku z funkcjonalnościami Serwisu, zwanych dalej „Partnerami”,
  • w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.

II. Dane w formularzu

 1. Przekazanie danych osobowych Fundacji przez Użytkowników jest dobrowolne.
 2. Dokonanie wpłat na rzecz Fundacji oraz zapisanie się do usługi Newsletter za pośrednictwem Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych, przy czym:
  • do dokonania wpłaty obowiązkowe jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail,
  • do zapisania się na newsletter wystarczy adres e-mail.
   Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Niepodanie obowiązkowych danych osobowych oznacza rezygnację z procesu dokonywania wpłaty na rzecz Fundacji i niemożność jej dokonania za pośrednictwem Serwisu, a w przypadku wyboru Newslettera, także rezygnację z zapisania się na tę usługę.
 4. Dokonując wpłaty w ramach Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację podanych przez niego danych osobowych w rozumieniu Art. 6. ust. 1. lit. A RODO.
 5. Po wpisaniu i potwierdzeniu danych osobowych Użytkownik zostaje przekierowany w celu dokonania płatności do zewnętrznego serwisu internetowego należącego do Partnera Fundacji.
 6. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością statutową Fundacji, a w tym także w celu prowadzenia przez nią wszelkiej aktywności charytatywnej. W związku z tą działalnością dane osobowe Użytkowników są przekazywane Partnerom.
 7. Fundacja zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez Fundację dane wyłączne w celach wykonywania łączących ich z Fundacją umów i stosunków, z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

III. Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu:  FUNDACJA SMS Z NIEBA, ul. Chrobrego 7, 75-063 Koszalin.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. W ramach powyższych czterech kategorii pliki cookies dzielą się jeszcze na: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Kontakt

 • tel.: (+48) 533-067-978

 • email: sekretariat@rozwijajtalenty.pl

Wsparcie / darowizny

Search