fbpx

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji 2023/24 dla rocznych kursów formacyjnych


§1 Wstęp

 1.  Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

  1. Regulamin - niniejszy dokument
  2. ART - Akademia Rozwoju Talentów
  3. Rok formacyjny - okres od października do czerwca
  4. Kandydat - osoba ubiegająca się o udział w zajęciach ART
  5. Uczestnik - osoba, która formalnie została przyjęta na dowolne zajęcia w ART
  6. Organizator - Fundacja SMS z Nieba z siedzibą w Koszalinie przy ul. Chrobrego 7. REGON: 321424220, NIP: 6692520108, KRS: 000047521
  7. Prowadzący - osoba prowadząca zajęcia

 2. ART oferuje zajęcia formacyjne oparte na Słowie Bożym i nauczaniu Kościoła Katolickiego.
 3. Zajęcia przeznaczone są dla osób dorosłych 

 

§2 Procedura rekrutacji

Aby zostać uczestnikiem formacji Akademii Rozwoju Talentów należy przejść przez następujące etapy:

 1. Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie www.rozwijajtalenty.pl odpowiedni dla wybranego miasta formacji.
 2. Pracownik biura ART przesyła Kandydatowi deklarację uczestnictwa.
 3. Kandydat drukuje deklarację, wypełnia ją, podpisuje, skanuje lub fotografuje i odsyła mailem na adres biura ART
 4. Kandydat wpłaca kaucje lub/i opłaty - zależnie od wybranych kierunków
 5. Pracownik biura ART po otrzymaniu deklaracji oraz wpłat, potwierdza przyjęcie na zajęcia formacyjne i tym samym Kandydat uzyskuje statut Uczestnika 

 

§3 Terminy i lokalizacja zajęć

 1. Terminy zostają podane na stronie wraz z otwarciem zapisów dla poszczególnych miast.
 2. Zajęcia odbywać się będą na comiesięcznych zjazdach
 3. Lokalizacja podana jest na stronie zapisów konkretnego miasta.
 4. Może być ona w wyjątkowych sytuacjach zmieniona. Mowa o przypadkach, w których z przyczyn niezależnych od Organizatora (Fundacji) nie będzie możliwe skorzystanie z w.w. obiektu.

 

§4 Odpłatność

 1. Zajęcia w ART są darmowe lub płatne dobrowolnie. Uczestnik wybiera sposób uczestniczenia:
  1. UDZIAŁ DARMOWY - z kaucją zwrotną
   Formacja za darmo jest pod warunkami, takimi jak odpowiednia frekwencja i przygotowanie do zajęć (odrobione prace domowe, praca z podręcznikiem jeśli jest). 
   Wysokość 150 zł za każdy kolejny.
   UWAGA: W formularzu zapisów może być podana inna niż w Regulaminie kwota dla konkretnej edycji zajęć formacyjnych.

   Uczestnik może odzyskać kaucję na koniec roku formacyjnego na następujących zasadach:
   • zwrot 100% kaucji, gdy nie opuścisz żadnych zajęć
   • zwrot 50% kaucji, gdy opuścisz tylko jedne zajęcia
   • utrata całą kaucję w przypadku dwóch nieobecności
   • 3 spóźnienia niedłuższe niż 10 minut liczą się jako jedna nieobecność
   • spóźnienie dłuższe niż 10 minut - liczy się jako nieobecność
   • 2 nieprzygotowania do zajęć liczą się jak jedna nieobecność
   • nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim nie powoduje utraty kaucji
  2. UDZIAŁ ODPŁATNY - bez kaucji
   Rok formacyjny objęty jest jednorazową opłatą przed rozpoczęciem formacji. Opłata dotyczy każdego kierunku osobno.
  3. W przypadku rezygnacju Uczestnika po terminie pierwszych zajęć, opłata nie zostanie zwrócona.

 

§5 Kaucje

UWAGA: W formularzu zapisów może być podana inna niż w Regulaminie kwota dla konkretnej edycji zajęć formacyjnych.

  1. Kaucja wynosi 150zł za każdy kurs na który Uczestnik się zapisuj.
   Przykład 1. Uczestnik zapisuje się na Formację Kobiet. Kaucja wynosi 150zł.
   Przykład 2. Uczestnik zapisuje się na Ewangelizatorów i Biblijny Kurs Finansowy. Kaucja wynosi 300 zł (2x150zł).
   Przykład 3. Uczestnik zapisuje się na 4 dowolne zajęcia. Kaucja wynosi 600 zł (4x150zł).
 1. Uczestnik wpłaca kaucję, którą może odzyskać pod warunkiem odpowiedniej frekwencji w roku formacyjnym oraz po oddaniu wszystkich prac domowych.
 2. Uczestnik wpłaca kaucję przed pierwszymi zajęciami danego roku formacyjnego.
 3. Zwrot kaucji
  1. Kaucja zostaje zwrócona gotówką na ostatnich zajęciach roku formacyjnego. 
  2. Kaucja nie zostaje zwrócona w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach niezależnie od etapu na którym Uczestnik rezygnuje.
 4. Wysokość zwrotu kaucji zależna jest przede wszystkim od frekwencji lub gdy nie zostaną oddane prace domowe w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.
  • zwrot 100% kaucji - w przypadku 100% frekwencji i 100% oddanych prac domowych
  • zwrot 50% kaucji - w przypadku 1 nieobecności i 50% oddanych prac domowych
  • brak zwrotu - dla dwóch lub więcej nieobecności i brak oddanych prac domowych
 5. Sposób naliczania nieobecności
  Podstawą jest obliczenie na ilu zajęciach w roku Uczestnik był nieobecny. Nie liczy się ilość zjazdów, ale ilość jednostkowych zajęć.
  UWAGA: każde spóźnienie powyżej 15 minut traktowane jest jak nieobecność.
 6. Honorujemy pisemne zaświadczenia lekarskie (takie jak dla pracodawcy) – jako usprawiedliwienie nieobecności, w takim wypadku kaucja nie jest utracona. Nie usprawiedliwiamy nieobecności, jeśli ktoś był na uczelni, na pielgrzymce, posługiwał na rekolekcjach etc.
 7. Dodatkowe warunki dot. kaucji dla Biblijnego Kursu Finansowego – oprócz frekwencji brane jest pod uwagę przygotowanie Uczestnika do zajęć.
  Ze względu na specyfikę tego kursu, kaucję można utracić również w wyniku przyjścia nieprzygotowanym na zajęcia. Jedno nieprzygotowanie powoduje taki sam efekt jak jednorazowa nieobecność, tj. utratę połowy kaucji.

 

§6 Podręczniki

 1. Do uczestnictwa w niektórych zajęciach wymagany jest zakup podręczników lub pakietów edukacyjnych. Są to:
  • Formacja Kobiet poziom I - podręcznik 50zł
  • Formacja Kobiet poziom II - podręcznik 35 zł
  • Formacja Kobiet poziom III - podręcznik 50 zł
  • Formacja Kobiet poziom IV - podręcznik 50 zł
  • Zarządcy Dóbr Bożych poziom I - podręcznik 50 zł
  • Zarządcy Dóbr Bożych poziom II - podręcznik 50 zł
  • Zarządcy Dóbr Bożych poziom III – podręcznik 50 zł
  • Biblijny Kurs Finansowy - pakiet materiałów ok. 50zł

§7 Postanowienia końcowe

W przypadku nawrotu pandemii (lub jakichkolwiek zaleceń rządu w związku z zajęciami stacjonarnymi) Zarząd ART zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową. Zajęcia będą wtedy odbywać się on-line lub będą nagrywane.

Kontakt

 • tel.: (+48) 533-067-978

 • email: sekretariat@rozwijajtalenty.pl

Wsparcie / darowizny

Search